Născut în 1930, într-o mică așezare de lângă Stockholm, Paul Andersson și-a petrecut cea mai mare parte a copilăriei la orfelinat. Abuzat de băieții mai mari și maltratat de personalul instituției, existența sa nu a fost una fericită. În 1953 îi apare prima carte: „Elegie pentru o vară pierdută“ și, peste noapte, este declarat geniu. Niciun poet al anilor 50, poate cu excepția lui Lars Forsell, nu a fost considerat atât de promițător.

Autorul avea doar 23 de ani când și-a publicat cartea ale cărei versuri erau închegate într-un limbaj precum acesta:

Ty endast för mig är ögonblicket                       Căci doar pentru mine e clipita

som vidgats till timme en                                     care se extinde la oră
livsdel av vågor och blod.                                    parte din viața de valuri și sânge.

För dig är svanorna del av                                   Pentru tine lebedele sunt fărâme
ett mörker och jag ett ting                                          de întuneric iar eu un lucru oarecare
i en kägla av ljus.                                                                    într-un con de lumină.*

Patru volume de poezie în decurs trei ani. Paul Andersson a făcut parte din grupul Metamorfoze, o asociație de tineri neo-romantici, care în anii cincizeci, organizau întâlniri de lectură și înființau propriile edituri. Versurile lor contrastau puternic cu poezia deceniului al patrulea, marcată de anxietate. Elegia lui Andersson este un poem-fluviu întins pe lungimea a peste 450 de versuri. Nu este vorba, în el, despre vreo nostalgie ori regret după o vară anume, ci despre incertitudinea legată de viitorul care succede perioadei de înflorire.

Opoziția vară-iarnă traduce, mai degrabă, contrastul dintre două stări de spirit. Versurile se remarcă prin vizionarismul specific modernismului timpuriu. Într-o strofă precum cea de mai jos, se poate ușor detecta o viziune apropiată de cea a lui Rilke, de exemplu :

 

 Jag bär min flykt som ett hjälplöst                     Îmi port evadarea ca un sugar

dibarn och ser i den mig själv                                neajutorat și văd în ea sinele meu

förhärligad och renad, som vore                          glorios și purificat, ca și cum el ar fi

 flyktens ätteled det mål som jorden                     ținta pe care pământul a luat-o

tagit som skäl att föda oss och                               drept motiv pentru a ne naște și

nära våra sinnen med förnimmelser                    a ne hrăni simțurile cu senzații

som mot sin övre gräns dör bort för                     care la limita superioară dispar din

våra ögon och tvingar oss ständigt                       ochii noștri obligându-ne mereu

söka nya krafter att fånga känslans                      a căuta noi puteri să cuprindem tot

hela rymd.                                                                    spațiul trăirii.

La mijlocul anilor ’50, Paul Anderson a fost căsătorit, pentru scurtă vreme, cu o pictoriță evreică, de origine estoniană, și cocheta cu ideea de a se converti la iudaism. În 1956, însă, soția și-a găsit sfârșitul într-un accident rutier în Italia. În anul următor Andersson s-a recăsătorit, dar nici noua căsnicie nu a durat mai mult de doi ani. Hotărât lucru, viața de familie nu era pentru el. Pentru a continua existența poetului de geniu Andersson avea nevoie de mijloace. Unul dintre ele au fost, din nefericire, drogurile.

În privința artei sale poetice, aș avansa ideea că versurile capodoperei din tinerețe exprimă nu doar trăirile sale din trecut ori pe cele prezente, ci și experiențele sale existențiale din viitorul care îi stătea în față. Starea sa mano-depresivă, de exemplu, pendularea între apatie și exuberanță, poate fi decelată, ici și colo, în astfel de versuri:

De lätta stänk av nyss                                               Ușoara atingere a timpului

förbrukad tid som droppar ner för                        scurs chiar acum ce picură din

solrosståndets själkar tvingar                                 tulpini de floarea-soarelui silește

marken att brista och i sig själv bevisa                  solul să plesnească și în sine să probeze

att allt mitt irrande är meningslöst,                       că toată rătăcirea mea e fără sens, căci
ty Noas skyar hota även mig (…)                            norii lui Noe mă caută chiar și pe mine (…)

Versurile lui Paul Andersson pot părea unora mult prea căutate, prea elaborate. Prețiozitatea lor a fost suspectată ca fiind rezultatul unei deliberate vânători a frumuseții de dragul frumosului. Nu puțini din criticii literari ai epocii – este vorba de așa zisa „critică angajată” – i-au reproșat autorului maniera pronunțat estetizantă. Nici ea nici vitalismul ce răzbate din versurile Elegiei nu erau în concordanță cu spiritul timpului și nu știu de ce (sau poate știu, dar mă abțin să spun), una din strofele sale, de pildă, mi se pare că se îngemănează cu bine-cunoscutul vers blagian, „Dați-mi un trup, voi munților”:

 

Regnbågen brinner                                                        Curcubeul arde

med nya färger som plötsligt steg upp                       cu noi culori ce dintr-o dată se înălță

och förtärde de gamla. Himlen är                               și le înghite pe cele vechi. Cerul e

rusig av flammor och vindar som                               beat de flăcări și de iureșuri de vânt

natten fört samman från blodrikets                            strânse de noapte din cele mai depărtate

bortersta gränser. Detta land är hetta                        margini ale țării sângelui. Acest ținut e foc

och bränder, marken under min fot                            și pară, pământul tremură sub picior
skälver som ung hud. Skrevornas                                ca pielea tânără. Otrava buruienilor

tibast bränner bort min pupill                                     din crăpătura stâncii îmi arde pupila

och ger vilda källor dess plats.                                   lăsând loc izvoarelor sălbatice.

 

Paul Andersson voia să fie liber. El a trăit în permanentă opoziție cu normele societății, cu legile ei. Asocial, bisexual, narcoman. Prețul pe care a trebuit să-l plătească a fost singurătatea chinuitoare, repetate încercări de sinucidere, mizerie, boală. Câteva versuri din faimoasa lui Elegie par a surprinde astfel noua starea sa sufletească:

 

Förvirra min blick                                                       Tulbură-mi privirea

         med droger och färger från eldbergets        cu droguri și culori din adâncul muntelui

innersta gruva, min blick som stelnat                   de foc, privirea mea solidificată

till del av kristallen. Lös min kropp                        în mărunte cristale. Deșiră-mi trupul
till knippen av brinnande muskler                         în mănunchiuri de mușchi arzând
med lysande oljor från sjungande                         în uleiurile lucitoare ale unor ciudate

sällsamma öar, min kropp som                              insule cântând, corpul meu

förfrusit till sanning.                                                  înghețat în adevăr.

În cea de-a patra colecție de poezii, „Motive evreiești” (1956), Paul Andersson recurge la teme veterotestamentare. Textele biblice îi ofereau poetului bogate motive de inspirație. Propria sa frumusețe fizică, pe de oparte, și, pe de alta, viața de mizerie îndurată, constituiau doar două din motivele identificării sale cu destinul poporului evreu.

O parte a criticii a desființat însă noua apariție editorială direct. Unora dintre criticii timpului le-a displăcut faptul că, printre altele, a fost folosit Holocaustul ca motiv de inspirație. I s-a mai reproșat, pe nedrept, și necunoașterea istoriei evreilor. (Argument desființat ulterior chiar într-o revistă de specialitate „Cronica Iudaică”, de cronicarul care susținea că, dimpotrivă, acesta „vorbește ca și cum ar aparține iudaismului.“).

Cronicile negative – mai cu seamă cele apărute în publicația sindicalistă „Arbetaren” (Muncitorul) – au avut asupra lui Paul Andersson un efect devastator. Ar fi exagerat să se spună că datorită lor s-a accentuat dependența sa de droguri însă faptul incontestabil este acela că a încetat să mai publice. Devine un delincvent, este luat în vizor de poliție, anchetat… în cele din urmă părăsește Suedia. Ca un fel de premoniție la noul șir de experiențe, versurile din Elgie se înșiră astfel:

 

Nytt blod erövrar mig i kaskader                         Sânge nou mă copleșește în torente
av flytande metall.
Jag brinner                            de metal lichid. Ard și viețuiesc
och lever i elden med salamanderhud                în foc cu piele de salamandră
och sinnen av sjudande magma.                          și simțuri de magmă clocotitoare.
Verkligheten förkolnar under mina                   Realitatea se carbonizează sub
kyssar, nya städer av eld bryter fram              săruturile mele, orașe noi de foc
ur allt jag snuddar vid.                                         țâșnesc din tot ce ating
.

Viața de mizerie și fără perspective l-a condus pe Andersson spre limita nebuniei. După ce a părăsit țara, a trăit din expediente câțiva ani la Paris și Roma. Epuizat fizic și mental, revine, în 1967, la Stockholm, pentru a locui în apartamentul moștenit de la mama sa. Moare de cancer, în august 1976, la vârsta de numai 46 de ani. Strofa de mai jos, extrasă din aceeași „Elegie pentru o vară pierdută”, poate fi considerată un  bilanț, o concluzie-sinteză a întregii sale vieți:

En skärva blek safir                                                 Un palid ciob de safir
är människan i landskap av svartnad                 e omul în peisaj de beton

betong. Beständigt skall hon spegla                     înnegrit. Mereu va oglindi lumina
ljuset och svara med flöjtens röst                          și va răspunde cu sunet de flaut
de förlorade skogarnas rop. För henne               la strigătul pădurilor pierite. În zadar

har sekler förgäves bundits                                   secole au fost puse în cătușe
till bojor, människan som skimrar av                 pentru el, omul ce licărește de

minnen som kölden aldrig                                     amintiri pe care nici înghețul

kan härja och solen aldrig                                     nu le poate distruge, nici soarele
förbrände. Ur hennes varelsese                           nu le mistuie. Din cămara
hemliga rumm stiger dofter                                  secretă a ființei cresc mirosuri
som bryter molnens fantomer                              ce străpung fantomele norilor
och smyckar rymden med gnistrande                 și împodobesc spațiul cu scânteietoare
fåglar och skärvor av löv.                                      păsări și cioburi de frunze
.

La un deceniu după moartea Paul Andersson a fost publicată o culegere de poezii ale sale apărute prin diverse ziare și reviste. Volumul poartă titlul „Pe sub copaci și alte poeme” (1986). În ciuda acelei ediții, autorul a continuat să fi considerat doar o figură bizară, o notă de subsol în istoria literaturii suedeze. Prin exilul său și tăcerea bruscă, prin existența auto-distrugătoare, prin stilul său de viață boemă de la Paris și Roma, poetul apare ca echivalentul suedez al lui Arthur Rimbaud. (Nu sunt primul care face o asemenea apropiere) Ambii poeți s-au impus „dintr-o lovitură”, au fost declarați de critică genii precoce, au dus o existență marcată de excese, după care au amuțit la fel de brusc și au murit înaine de vreme.

În 1991, la 15 ani după moartea sa, a fost publicat un alt volum, cuprinzând operele complete ale lui Paul Andersson iar aprecierile laudative la adresa creației sale au fost reluate. În ultimii ani numele lui a început să fie iarăși în vogă. Poate că unii din iubitorii de poezie din România se vor lăsa și ei seduși… nu de stilul de viață, ci de inconfundabilele fulgurații lirice ce răzbat din versurile poetului suedez.

* Traducerea în românește a tuturor versurilor Îi aparține scriitorului Daniel Onaca (n.m. –  D.O.)